THE TEAM-2008

 

Dr.Ravindra.S.Kulkarni

Dr.Ravindra.S.Kulkarni

FACULTY ADVISOR

Achal Raghvan

Achal Raghvan

Management Guru

Sirish Vissa

Sirish Vissa

Technical Advisor

Mudit Khanna

Mudit Khanna

Sponsorship-Marketing/Drivetrain

Nikhil Manjunath

Nikhil Manjunath

Team Captain/Chassis-Systems/Driver

Rajesh Kumar Mehta

Rajesh Kumar Mehta

Logistics -Infrastructure/Brakes -System

Deepak Kumar

Deepak Kumar

Workshop Mangement/Brakes -System

Saif Saifuddin

Saif Saifuddin

Workshop Mangement/Ergonomics -Body styling

Kshtij Tandon

Kshtij Tandon

Finance/Brakes -System

Vikram Raghavan

Vikram Raghavan

Finance/Drivetrain

Marvin Saldhana

Marvin Saldhana

Sponsorship-Marketing/Engine -Systems/Driver

Siddarth Mandal

Siddarth Mandal

Sponsorship-Marketing/Engine -Systems